Members

Staff

Research Staff

 • Yoshihide Kato (Associate Professor)
 • Koichiro Ryu (Associate Professor)
 • Tomohiro Ohno (Associate Professor)
 • Masaki Murata (Associate Professor)

Students

 • Zhongxi Cai (D3)
 • Tomoki Ikoma (D1)
 • Koichiro Ito (D1)
 • Shunsuke Kosugi (M2)
 • Masaya Tsunokake (M2)
 • Weichu Liu (M2)
 • Mikiteru Kobayashi (M1)
 • Ayahito Saji (M1)
 • Peng Sun (M1)
 • Minghao Lin (M1)
 • Yuki Yashiki (B4)
 • Yuta Kawamoto (B4)
 • Ritsuki Hayashi (B4)